ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NOPARA VIZSGA ÉS TANULÁS TRÉNINGERE

Kérjük, hogy Ön, mint Felhasználó, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a nopara.school címen elérhető  weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: Szabályzat) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A jelentkezéssel, fizetéssel, illetve egyéb  felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakban megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

1. Szolgáltatói adatok:

 • Név: Tölgyesi Zsuzsanna

 • Székhely: 1094 Budapest, Ferenc krt. 43.

 • Adószám: 69855597143

 • Nyilvántartási szám: 53783022

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Elektronikus elérhetőség: contact.nopara@gmail.com

 • Telefonos elérhetőség: +36 30 5391309

 • Számlaszám:  HU02 1040 4065 725655564857

 • Tárhely szolgáltató: wix.com

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH-52269/2012)

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Felhasználó a weboldalon történő vásárlás/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul, valamint üzletpolitikánkat, kedvezmény szabályzatunkat megismerte.

2.6 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.7 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon a következő tréningekre lehet jelentkezni:  NoPara Vizsga Szülőknek, NoPara Vizsga 14+, NoPara Tanulás Szülőknek, és NoPara Vizsga Szülőknek, NoPara érettségi.  

3.2. A megjelenített árak forintban értendők.

3.3. A honlapon megismerhető a tréningek tematikája, helyszíne és hossza.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból különféle (bevezető) kedvezményekkel támogathatja a vásárlást, melyekről a Felhasználó az üzletpolitikai kedvezmények mellékletében értesülhet. Egyes kedvezményfajtáknál a Felhasználónak meg kell adni a bankszámláját a vásárláskor. A bankszámlát a felhasználói profilban is megadhatja.

4. Vásárlás

4.1 A felhasználó a Jelentkezés fülön választhatja ki azt a tréninget, amelyikre jelentkezni szeretne.  A jelentkezés egy online jelentkezési űrlap kitöltésével történik. A jelentkező válasz e-mailben kap információt arról, hogy a tréningre történő regisztráció díját hova utalja. A regisztrációs díj a tréning díjának 30%-a.

4.2 A regisztrációs díj beleszámít a tréning teljes árába és befizetésére a regisztrációt követően 3 munkanap áll rendelkezésre, de legkésőbb a tréning napját megelőző nap meg kell érkeznie a megadott bankszámlára. Amennyiben a befizetés nem történik meg, a jelentkezést töröljük.

4.3 A tréning díjának fennmaradó részét a helyszínen kell rendezni a tréning megkezdése előtt. A tréningen csak az jogosult részt venni, aki a teljes összeget befizette.

4.4 Amennyiben a jelentkező nem tud részt venni a tréningen, akkor a tréninget megelőző 10. napig jelezheti ezt, ebben az esetben a regisztrációs díj teljes mértékben visszajár.  A tréninget megelőző 9. naptól történő lemondás esetén a regisztrációs díjat nem utaljuk vissza, de a tréningen való részvétel átruházható.

4.5 Lehetőség van a tréning teljes árát átutalással rendezni. Lemondás esetén a tréning díjának 70%-át visszautaljuk. A regisztrációs díjra, vagyis a tréning árának 30%-ra, a 4.3 pontban ismertetett szabályok érvényesek.

4.6 A tréningeken a minimális létszáma 5 fő. Ennél kevesebb jelentkező esetén a tréning elmarad, a befizetett regisztrációs díjakat visszautaljuk. A tréning elmaradásáról legkésőbb a tréninget megelőző 2. napon értesítjük a jelentkezőket.

 

4.7 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Panaszok intézése

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, Szolgáltató adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

6. Adatkezelés

Szolgáltató a honlapon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A honlap böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), Felhasználói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.


7.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Erről a hatálybalépé előtt 11 nappal értesíti a vele szerződésben lévőket. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;

 • ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;

 • ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;

 • ha a képzés vagy az áruház lényeges tartalmi elemei módosulnak;

 • Kelt: Budapest, 2019.03.01   Érvényes visszavonásig!